DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI VÒNG BÁN KẾT CUỘC THI TRỰC TUYẾN "PHÁP LUẬT HỌC ĐƯỜNG"  (BẢNG B)

24/02/2020
BỘ TƯ PHÁP   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI TRỰC TUYẾN   "PHÁP LUẬT HỌC ĐƯỜNG"
 
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
    Phụ lục 2      
DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI VÒNG BÁN KẾT CUỘC THI TRỰC TUYẾN "PHÁP LUẬT HỌC ĐƯỜNG"  (BẢNG B)    
(Ban hành kèm theo Công văn số         /BTCCT ngày      /02/2020 của Ban Tổ chức Cuộc thi)    
             
STT HỌ VÀ TÊN LỚP TRƯỜNG SỐ ĐIỆN THOẠI    
Tỉnh An Giang: 01 thí sinh    
1 LÊ THỊ KIM NHI Dược sĩ cao đẳng 18.3 Trường Cao đẳng Y tế An Giang 0334543547    
Tỉnh Cao Bằng: 11 thí sinh    
2 HOÀNG THỊ HOÀI Cao đẳng Tiểu học K19 Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng 0394674860    
3 LƯU THÙY ĐAN Cao đẳng Tiểu học K18 Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng 0376431143    
4 LÝ ĐÀM VỌNG Cao đẳng Tiểu học K19 Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng 0346357298    
5 HOÀNG THỊ TƯƠNG Cao đẳng Mầm non K18B Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng 0355226515    
6 HOÀNG THỊ LƯU Cao đẳng Mầm non K18B Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng 0337113202    
7 NÔNG NGỌC VĨNH Tiếng Trung K18 Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng 0368788748    
8 HÀ THỊ DUYÊN TT K18 Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng 0968578047    
9 TRƯƠNG THỊ LY Cao đẳng Mầm non K18B Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng 0852534300    
10 HOÀNG THỊ HUẤN Tiếng Trung K18 Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng 0336422109    
11 NÔNG HỒNG DIỆU Cao đẳng Tiểu học K17 Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng 0332454577    
12 LƯƠNG HUY HOÀNG Cao đẳng mầm non K17B Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng 0838366390    
Tỉnh Gia Lai: 01 thí sinh    
13 PHẠM VĂN KHẢI CDD 2018B Trường Cao đẳng nghề Gia Lai 0929500521    
Tỉnh Lâm Đồng: 18 thí sinh    
14 NGUYỄN THIỆN AN CDOTO43A Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc 0796758646    
15 PHẠM THỊ DIỄM QUYÊN CDQT44A Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc 0345975125    
16 ĐẶNG THỊ NGỌC LỆ CDTT43A Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc 0971540141    
17 NGUYỄN BẢO NGUYÊN CNTT44A Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc 0398927742    
18 PHẠM THỊ YẾN NHI CDTT43A Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc 0966734106    
19 PHẠM NHẬT TRƯỜNG CDOTO43A Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc 0843324600    
20 ĐẶNG THỊ QUỲNH NGA CDKT43A Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc 0979424197    
21 TRẦN PHƯƠNG HOÀNG SANG CDTH44A  Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc 0348879170    
22 PHẠM THỊ HOÀI LAN CDKT43  Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc 0368918478    
23 NGUYỄN NGỌC THIỆN CDCN44A Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc 0917512127    
24 NGUYỄN QUỲNH TRÂM CDTH44A Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc 0339895156    
25 TRỊNH HỒ PHƯƠNG TRINH CDKT42A Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc 0357914157    
26 NGUYỄN ĐĂNG TÂM CDTH44A Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc 0328002223    
27 LÊ ĐỨC PHÚC CDTH44A Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc 0379617572    
28 ĐỖ VĂN MỸ CDCN43A Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc 0839807109    
29 NGUYỄN PHÚC BẢO LONG CDCN43A Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc 0379548381    
30 TRẦN ĐINH ÁNH UYÊN CDTH43A Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc 0333715297    
31 NGUYỄN KHÁNH HUYỀN QTKDK44 Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc 0919571902    
Tỉnh Long An: 01 thí sinh    
32 NGUYỄN TÚ THẠNH ĐCN&DDK11 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Long An 0368458730    
Tỉnh Ninh Thuận: 01 thí sinh    
33 HOÀNG THỊ MẾN  SP Ngữ văn - K43 Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận 0913381916    
Tỉnh Phú Thọ: 01 thí sinh    
34 BÙI XUÂN THÁI CĐT - K18 Cao đẳng nghề Phú Thọ 0333197095    
Thừa Thiên Huế: 05 thí sinh    
35 NGUYỄN THÀNH NHÂN Dược sĩ 7A Trường Cao đẳng Y tế Huế 0766614595    
36 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH Dược sĩ 7F Trường Cao đẳng Y tế Huế 0702372935    
37 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG Dược sĩ 7F Trường Cao đẳng Y tế Huế 0335853162    
38 BÙI THỊ THANH HUYỀN Dược sĩ 7F Trường Cao đẳng Y tế Huế 0329495727    
39 NGUYỄN DANH LAM Dược sĩ 7G Trường Cao đẳng Y tế Huế 0825534902    
TP Hồ Chí Minh: 82 thí sinh    
40 NGUYỄN MINH THẮNG CDN Quản Trị Mạng 19B Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 0765781476    
41 TRẦN THỊ KIM NGÂN CDN KTDN 19 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 0339633165    
42 NGUYỄN TẤN AN KHANG 18MT1 Trường Trung cấp Bách nghệ TP. Hồ Chí Minh 0909511140    
43 BÙI XUÂN TƯỜNG CDCK19E Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 0334595192    
44 NGUYỄN MINH XUÂN 18MT1 Trường Trung cấp Bách nghệ TP. Hồ Chí Minh 0932197602    
45 NGUYỄN THÀNH NGUYÊN CDCK19E Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 0797051147    
46 NGÔ ĐÌNH DUY CĐ Nhiệt Lạnh 19A Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 0985698076    
47 TRƯƠNG TẤN THÀNH CDCK19E Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 072509017    
48 NGUYỄN KHƯƠNG DUY CDOTO19F Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 0335054631    
49 ĐỖ VĂN PHỤNG CĐ Nhiệt Lạnh 19A Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 0336441797    
50 NGUYỄN MẠNH TƯỜNG CĐCK19E Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 0393566004    
51 HỒ QUỐC CƯỜNG CDOTO19A Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 0329731965    
52 TRẦN QUỐC TUẤN CDOTO19F Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 0397546388    
53 NGUYỄN THÀNH LONG 18MT1 Trường Trung cấp Bách nghệ TP. Hồ Chí Minh 0779135689    
54 BÙI THỊ KIM NGÂN CDN QTM 19B Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 0327687349    
55 HỒ DUY PHÙNG CDN SCMT 19A Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 0386233307    
56 BÙI HIẾU THIỆN CDCK19E Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 0939841018    
57 PHẠM CÔNG TRƯƠNG CDN SCMT 19A Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 0377963760    
58 PHẠM VĂN LAM CDN SCMT 19A Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 0374460398    
59 NGUYỄN TRỌNG HIẾU 18MT1 Trường Trung cấp Bách nghệ TP. Hồ Chí Minh 0378130562    
60 DƯƠNG QUỐC TRÍ CDN ĐTCN 19C Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 0979345490    
61 LÊ TRẦN NGỌC ANH CDN KT 19 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 0909139471    
62 NGUYỄN VĂN THIÊN CDN ĐCN 19D Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 0961382028    
63 NGUYỄN THÀNH ĐẠT QTM 19B Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 0916915715    
64 CAO THANH TÙNG CDNL19A Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 0396646114    
65 VÕ ANH TUẤN CĐCK19E Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 0339989620    
66 THÁI HỮU TƯỜNG CĐCK19E Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 0389120242    
67 ĐỖ TUẤN KIỆT CĐNL19A Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 0352934100    
68 NGUYỄN HỒ HOÀNG HẠC 18MT1 Trường Trung cấp Bách nghệ TP. Hồ Chí Minh 0362856249    
69 LÊ TRỌNG HIẾN 18MT1 Trường Trung cấp Bách nghệ TP. Hồ Chí Minh 0983106458    
70 BÙI ANH TRÍ 18MT1 Trường Trung cấp Bách nghệ TP. Hồ Chí Minh 0385690592    
71 LÊ QUANG NHỚ CĐN QTM 19B Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 0963099835    
72 TRƯƠNG NGUYÊN ĐỨC HOÀI CĐN ĐTCN 19C Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 0783379566    
73 ĐẶNG HOÀI TUẤN CDOTO19F Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 0907763273    
74 LÊ NGÔ TUẤN HẢI CĐN QTM 19B Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 0979860571    
75 TRƯƠNG NGUYỄN HỮU TÀI CDOTO19F Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 0765912054    
76 TRẦN VĂN TRÃI CĐCK19E Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 0357887371    
77 TRẦN QUỐC CƯỜNG CĐN SCMT 19A Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 0374306022    
78 NGUYỄN ĐỨC PHÚ CĐN ĐTCN 19C Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 0903251478    
79 TRẦN VĂN TÚ 19C1-CNO3 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh (trước là CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh) 0774770760    
80 PHÙNG THANH PHƯƠNG CĐCK19A Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 0373609201    
81 TRẦN KHÁNH LÂM CĐCK19A Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 0868272873    
82 LÊ VŨ LINH CĐCK 19E Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 0792503154    
83 LÂM HẢI ĐĂNG CĐCK19A Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 0373908262    
84 PHẠM MINH CHIẾN CĐCK19A Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 0329763107    
85 HOÀNG ĐỨC TRỌNG CĐCK19A Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 0905384240    
86 LÊ VŨ HẢI 17VH1 Trường Trung cấp Bách nghệ TP. Hồ Chí Minh 0363218124    
87 PHẠM VĂN THIỆN NHÂN CĐCK 19A Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 0388491620    
88 PHẠM HỮU THÁI Cao đẳng cơ khí 19D Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 0865674206    
89 LÊ TRƯƠNG HOÀNG LUÂN CĐCK 19D Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 0704702454    
90 TRẦN MINH PHỤNG CĐCK 19D Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 0859664437    
91 LÊ THÀNH LUÂN CĐCK19A Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 0923315001    
92 LÊ CHÍ CÔNG CĐCK19A Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 0799616402    
93 CHUNG HUY MẪN CK19A Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 0704894447    
94 BÙI THẾ LỰC CĐCK19A Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 0385152804    
95 HUỲNH TẤN ĐỨC CĐCK19D Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 0858899794    
96 NGUYỄN THÀNH ĐẠT CĐCK19A Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 0374405572    
97 NGUYỄN THANH TRUNG CĐCK19A Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 0334640242    
98 NGUYỄN TRUNG THUẬN CĐCK19A Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 0961452690    
99 TRẦN PHƯỚC CĐN ĐCN 19D Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 0837126779    
100 LÊ ĐỨC THỊNH CĐN ĐCN 19D Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 0567667017    
101 NGUYỄN TRUNG HIẾU CĐCK19D Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 0924020615    
102 PHAN TRUNG KIÊN CĐCK19A Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 0342172727    
103 NGUYỄN TUẤN KIỆT CĐCK19A Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 0925033007    
104 TRẦN QUANG PHÚC CĐCK19D Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 0358124939    
105 NGUYỄN KIỆN AN CĐCK19A Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 0917075384    
106 NGUYỄN THÁI PHONG CĐCK19A Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 0986776447    
107 VƯU LÂM VŨ CĐCK19A Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 0901491328    
108 ĐẶNG HOÀNG KHÁNH CĐKTCK19D Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 0376403990    
109 LƯƠNG ĐỨC ÂN CĐCK19D Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 0856629025    
110 NGUYỄN DUY KHÁNH CĐCK19A Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 0379161273    
111 TRƯƠNG THỊ THÙY LINH CĐKT19 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 0587471480    
112 LÊ NHỰT ĐAN CĐCK19A Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 0336075269    
113 PHẠM NGUYỄN THANH TÂM CĐCK19D Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 0911158665    
114 NGUYỄN THỊ ANH THƯ CĐKT19 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 0337680271    
115 PHẠM NGỌC LỄ CĐCK19D Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 0359581466    
116 LÊ PHÁT ĐẠT CĐCK19D Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 0798696636    
117 LÊ THỊ TÌNH CĐKT19 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 0703328285    
118 LÊ ĐÀO TRUNG CDNQTM19B Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 0355897594    
119 NGUYỄN TRƯỜNG DUY CĐCK19D Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 0376695409    
120 NGUYỄN THỊ THUÝ NHUNG CĐCK19D Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 0946609485    
121 NGUYỄN HỒ HỒNG PHẤN CĐN KT19 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng  0772776481    
Thái Nguyên: 21 thí sinh    
122 LƯU THỊ HUYỀN CD7D2 Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên 0336647451    
123 ĐINH THỊ KIỀU TRANG CD8D2 Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên 0966313851    
124 NGUYỄN THỊ DIỆU LINH CD12A3 Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên 0977587084    
125 TRẦN VĂN THIỆN CD8D1 Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên 0911215045    
126 NÔNG THỊ LÊ CD8D3 Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên 0869363806    
127 TRẦN THỊ MINH ANH CD8D3 Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên 0926826895    
128 TRẦN THỊ PHƯƠNG LINH CD12A3 Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên 0352505597    
129 NGUYỄN VĂN BIÊN CD12A1 Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên 0334943809    
130 NGUYỄN VĂN TUẤN CD8D1 Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên 0343616411    
131 ĐẶNG THỊ MAI UYÊN CD9D1 Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên 0824676017    
132 HOÀNG DIỆU LINH CD12A1 Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên 0346474845    
133 NGUYỄN THỊ YẾN CD9D1 Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên 0379917600    
134 NGUYỄN THỊ QUÝ NHI CD9D1 Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên 0388470871    
135 TRẦN NGỌC HÀ CD8d2 Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên 0978606770    
136 BÀN THỊ THUÝ NGA CD12A1 Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên 0787103717    
137 LƯƠNG MẠNH DŨNG CDK56 Trường Cao đẳng Cơ khí -Luyện Kim 0359650912    
138 DƯƠNG TUẦN ANH CD9D1 Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên 0352752592    
139 PHÙNG THỊ THU HUYỀN CD9D2 Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên 0838076824    
140 NGUYỄN THỊ MINH ĐỨC CD9D1 Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên 0359104633    
141 TRỊNH THỊ THUẬN CD8D4 Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên 0978628629    
142 LINH THỊ THẢO CD13A2 Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên 0338562235    
TỔNG CỘNG: 142 thí sinh    
182421
THÍ SINH ĐĂNG KÝ

TOP THÍ SINH CUỘC THI

 • BẾ HOÀI NGỌC

  300 - 00:06.822
  PT Dân tộc Nội trú tỉnh TN
 • NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

  300 - 00:09.262
  THPT Lộc Thành -Bảo Lâm
 • HOÀNG THỊ LAN ANH

  300 - 00:09.454
  THPT Nguyễn Huệ

VIDEO NỔI BẬT

0961.632.221